Algemeen Privacy Statement van Juncker Bike Parts voor consumentengegevens

Juncker Bike Parts, hierna ook kortweg aangeduid als Juncker Bike Parts, verwerkt persoonsgegevens van consumenten. Juncker Bike Parts, vindt het belangrijk daar transparant over te zijn. In dit algemene privacy statement verstrekt Juncker Bike Parts, daarom algemene informatie over het gebruik van consumentengegevens. Waar nodig verstrekt Juncker Bike Parts specifiekere informatie als gegevens van consumenten worden verkregen, bijvoorbeeld bij de aanschaf van producten, het gebruik van apps en op andere (merk)websites.

 

Juncker Bike Parts
Juncker Bike Parts is onderdeel van Accell Group N.V. Dit privacy statement geldt alleen voor consumentengegevens die Juncker Bike Parts  verwerkt. Dat zijn persoonsgegevens van particulieren die Juncker Bike Parts  heeft verkregen in verband met het aanbod en de verkoop van de producten en diensten van de merken van Juncker Bike Parts.
Binnen Accell Group N.V. is Accell IT B.V. belast met de ondersteuning van alle diensten op het gebied van IT. Hierdoor kan Accell IT B.V. op onderdelen naast Juncker Bike Parts en soms zelfs in plaats van Juncker Bike Parts  juridisch verantwoordelijk zijn voor de omgang met consumentengegevens. Consumenten kunnen zich voor vragen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens wenden tot  privacy@accell-it-services.com, of een brief sturen naar Wilmersdorf 37, P.O. Box 5, 7300 AA Apeldoorn.

 

Dealers
Consumenten nemen de producten en diensten van Juncker Bike Parts  voor het grootste deel af via erkende dealers en andere wederverkopers. Deze dealers en wederverkopers behoren niet tot de Juncker Bike Parts. Juncker Bike Parts  is niet verantwoordelijk voor de omgang met consumentgegevens door erkende dealers en andere wederverkopers. Dealers en andere wederverkopers zijn  zelf verantwoordelijk voor de consumentgegevens die zij aan Juncker Bike Parts verstrekken in verband met de verkoop van Juncker Bike Parts  producten.

 

Hoe komt Juncker Bike Parts aan consumentengegevens?

Bij aanschaf van een fiets of ander product kunnen de consumentengegevens bij Juncker Bike Parts worden geregistreerd door de dealer of door de consument zelf. Sommige producten, zoals een connected bike, en het gebruik van bepaalde apps, brengen ook het verwerken van persoonsgegevens mee. Bij bezoek aan een van de (merk)websites van Juncker Bike Parts worden ook gegevens vastgelegd, zoals het IP adres, de gegevens van het gebruikte apparaat, en de bekeken items. Ook als u contact opneemt met Juncker Bike Parts zal dat vaak leiden tot het verwerken van persoonsgegevens. Denk aan het verzoek om een brochure op te sturen of het indienen van een garantieclaim.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Juncker Bike Parts?

Juncker Bike Parts verwerkt gegevens over de consument zelf, zoals naam, adres, woonplaats en contactgegevens en gegevens over de producten die zijn gekocht of waarin interesse bestaat, zoals het soort product en garantie, de dealer waar een product is gekocht of in onderhoud is en onderhoudsgegevens.

 

Waarvoor gebruikt Juncker Bike Parts  persoonsgegevens?

Juncker Bike Parts gebruikt persoonsgegevens voor:

- Ondersteuning en service aan consument en dealer, alsmede uitvoering van de verschillende overeenkomsten, zijnde zowel die tussen de consument en de dealer als die tussen Juncker Bike Parts en de dealer en voor zover van toepassing de overeenkomst tussen Juncker Bike Parts en de consument;

- (Direct) Marketing, zoals nieuwsbrieven en het gericht tonen van advertenties en producten op onze eigen websites en op websites van anderen. Accell Nederland leeft daarbij de regels met betrekking tot het vragen van toestemming en het bieden van een afmeldmogelijkheid na.

- het uitvoeren van analyses ten behoeve van het verbeteren van producten en service.

 

Hoe lang bewaart Juncker Bike Parts consumentgegevens?

Juncker Bike Parts verwerkt gegevens zolang dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. Dat kan afhankelijk van zijn van afmelding van de consument, zoals bij een account, nieuwsbrief of app. Gegevens worden in beginsel niet langer dan twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren nodig is om eventuele klachten of aanspraken te kunnen beoordelen of om te voldoen aan wettelijke of administratieve verplichtingen.      

 

Hoe beveiligt Juncker Bike Parts consumentgegevens?

Beveiliging van consumentgegevens is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Om dit te waarborgen worden diverse beveiligingsmaatregelen genomen. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan zaken als een sterk wachtwoordbeleid, afschermen van de gegevens van internet, versleuteling  en autorisatieprocedures voor de medewerkers. De consumentgegevens worden opgeslagen in beveiligde technische ruimtes. Dit zijn gekoelde computerruimtes met noodstroomvoorziening en een combinatie van elektronische deuren met badges, object bewaking met camera’s, alarmsystemen en surveillance. De hierboven genoemde maatregelen zijn een deel van de vele maatregelen die Accell IT neemt om de gegevens van de consumenten van Juncker Bike Parts  te beschermen. Heeft u een vraag hierover of vermoedt u misbruik, dan kunt u een email sturen naar security@accell-it-services.com

 

Vragen over consumentgegevens?

Consumenten hebben het recht op inzage van hun gegevens en het recht om correctie en verwijdering van hun gegevens te verzoeken. Wilt u daar gebruik van maken of heeft u een andere vraag, dan kunt u contact opnemen via privacy@accell-it-services.com.